พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบลพันดอน

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 

๑. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่ 

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

(๒) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง 

(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 

(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 

(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น 

(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

๒. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่ 

(๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 

(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

(๕) บํารุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 

(๖) ให้มีและบํารุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 

(๗) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

(๘) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ 

(๙) เทศพาณิชย์ 

๓. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ และหน้าที่ในการ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ 

(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

(๔) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ 

(๕) การสาธารณูปการ 

(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(๙) การจัดการศึกษา 

(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 

(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น 

(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 

(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                        (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(๑๘) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ 

(๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

(๒๕) การผังเมือง 

(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

(๒๘) การควบคุมอาคาร 

(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประกาศกำหนด
                       อนึ่ง เทศบาลตำบลพันดอน ยังมีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการอนุญาต ไม่อนุญาต หรือกระทำการทางปกครองอื่นตามกฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติงานทะเบียนราฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (เฉพาะการเเจ้งเกิดเเจ้งตาย) เป็นต้น
                         

 
 
 
 
 
สายด่วนนายก โทร. 042-331-621

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
ถวายพระพร
AEC
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดอุดรธานี
ศาลปกครอง
กรมอาเซียน
สตง.
hotmail
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
รัฐบาลไทย
กรมบัญชีกลาง
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงาน กพ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปปช
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
13ฟอนต์แห่งชาติ
กรมพัฒนาชุมชน