พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
               นโยบายในการพัฒนาเทศบาลตำบลพันดอน ของนายกเทศมนตรีตำบลพันดอน         ช่วงปี  พ.ศ. 2551 2555  ในด้านหลักๆ รวม 6 ด้าน  ดังนี้

 

1.   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                              1.  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลัก สายรอง ให้ได้มาตรฐาน สามารถใช้สอยได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล ติดตั้งและอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างให้ทั่วถึงทุกชุมชน  อุดหนุนขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทุกชุมชน

                              2. พัฒนาระบบจราจร

2.   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    

               1.   ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการพัฒนารายได้ของประชาชน โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุน ประกอบการของเอกชนในเขตเทศบาล

                                2.   คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม ในการบริโภคสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สมเหตุสมผล เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ

3.    การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม

                           1.  ดำเนินการตามโครงการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

                           2.  พัฒนามารดาเด็ก ดูแลเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วน

                           3.  สนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  อุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานบุคคลที่ทำงานด้านการจัดการหรือให้บริการสาธารณสุข  จัดตั้งแกนนำสาธารณสุข

                           4.  ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานการจัดการด้านการศึกษา            

                           5.  ส่งเสริมสนับสนุนสถานการศึกษาในพื้นที่ให้มีอาคารสถานที่ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการใช้สอย เพื่อจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมและทั่วถึง จัดให้มีห้องสมุดสาธารณะที่ทันสมัยไว้บริการประชาชนในการค้นคว้าหาความรู้

                           6.  พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้ได้รับการศึกษาอบรม

                           7.  จัดให้มีสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สวนหย่อม ตามสภาพพื้นที่ของชุมชน                   

                           8.  จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ และเด็กอนาถา เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสม

                           9.  ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดให้เป็นระเบียบ

                           10.  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย

                           11.  อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี

                           12.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล

                           13.  ปรับปรุงหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสามารถที่จะดูแลรักษาทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้รวดเร็ว    โดยการฝึกอบรมบุคลากร จัดหาวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานให้ครบถ้วน         

                           14.  สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานและประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

4.   การพัฒนาด้านการเมืองการบริการ    

                              1.  พัฒนาการให้บริการประชาชนทั้งในและนอกสำนักงานเทศบาลให้มีความรวดเร็วทั่วถึง

                              2.  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล โดยใช้ระบบแผนที่ภาษีเป็นหลัก เพื่อให้จัดเก็บภาษีให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

                               3.  การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  รวมถึงการสรรหาบุคลากร การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และรายจ่ายประจำอื่น ๆ ในการให้บริการประชาชน

                                4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาเทศบาล ข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบการดำเนินงาน

                                5.  พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรม

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

            1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                            2.  จัดระบบบำบัดน้ำเสีย

                            3.  บำบัดและจัดการมูลฝอย

            4.  ใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม                                                                                                           

                 6. การพัฒนาด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.   พัฒนาการให้บริการประชาชนทั้งในและนอกสำนักงานเทศบาลให้มีความ

รวดเร็ว ทั่วถึง

2.  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล โดยใช้ระบบแผนที่ภาษีเป็นหลัก เพื่อให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ทั่วถึงและเป็นธรรม

3.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการพัฒนาศักยภาพ

ของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มพลังมวลชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล

               4.  ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารราชการที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  และการให้บริการประชาชน

 

 
 
 
 
 
สายด่วนนายก โทร. 042-331-621

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
ถวายพระพร
AEC
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดอุดรธานี
ศาลปกครอง
กรมอาเซียน
สตง.
hotmail
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
รัฐบาลไทย
กรมบัญชีกลาง
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงาน กพ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปปช
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
13ฟอนต์แห่งชาติ
กรมพัฒนาชุมชน