พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
 

ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

เทศบาลตำบลพันดอน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกุมภวาปี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุตรธานี
มีพื้นที่ 6.366 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,978.75 ไร่

คลอบคลุมพื้นที่บางส่วน ตำบลพันดอน 6 หมู่บ้าน ดังนี้
ชุมชนบ้านวาปี หมู่ 4
ชุมชนบ้านดอน หมู่ 5
ชุมชนบ้านนาหนองทุ่ม หมู่ 9
ชุมชนตลาดเมืองเก่า  หมู่ 15
ชุมชนบ้านน้ำฆ้อง หมู่ 16
ชุมชนบ้านหนองศรีเจริญ หมู่ 14 ตำบลพันดอน (บางส่วน)


ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
จำนวนประขากรในเขตเทศบาลตำบลพันดอน พ ศ. 2564 (ข้อมูล ณ กันยายน 2564) ดังนี้
จำนวนครัวเรือน 2,620 ครัวเรือน ประชากร รวมทั้งหมด 5,440 คน  แยกเป็น
- ชาย จำนวน 2,631 คน
- หญิง จำนวน 2,909 คน
 
 
 
 
 
สายด่วนนายก โทร. 042-331-621

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
ถวายพระพร
AEC
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดอุดรธานี
ศาลปกครอง
กรมอาเซียน
สตง.
hotmail
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
รัฐบาลไทย
กรมบัญชีกลาง
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงาน กพ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปปช
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
13ฟอนต์แห่งชาติ
กรมพัฒนาชุมชน