พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

 

       ยุทธศาสตร์การพัฒนา   เทศบาลตำบลพันดอน มุ่งเน้นพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้าน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม   ก่อสร้างถนนคสล. ขยายผิวจราจร ทางเดินเท้า รางระบายน้ำ คันหินรางตื้น ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ก่อสร้างศาลาประชาคม  พัฒนาระบบจราจร อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ขยายประปา

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างพัฒนารายได้ให้ประชาชน สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ประกอบการของเอกชน  คุ้มครองประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในการบริโภคสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สมเหตุสมผล เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม   สร้างรากฐานให้สังคมเข้มแข็ง ปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ตั้งงบประมาณบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่น ฝึกอบรมจัดตั้งประชาคม ฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน  ผู้สูงอายุ  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาล ให้ประชาชนรู้จักสิทธิและหน้าที่ และทำงานกันเป็นกลุ่ม แสดงความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน ส่งเสริมการเล่นกีฬา ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาแกนนำสุขภาพและระบบการให้บริการสาธารณสุข อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริการ    พัฒนาบุคคลให้ได้รับการฝึกอบรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการทำงาน เพื่อดำเนินกิจการเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการงานคลัง จัดเก็บภาษีให้ถูกต้องทั่วถึงและเป็นธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ให้บริการสาธารณะ รักษาความสะอาดของถนนที่สาธารณะให้สะอาดถูกสุขลักษณะ  ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้สวยงาม วางมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

 

 
 
 
 
 
สายด่วนนายก โทร. 042-331-621

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
ถวายพระพร
AEC
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดอุดรธานี
ศาลปกครอง
กรมอาเซียน
สตง.
hotmail
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
รัฐบาลไทย
กรมบัญชีกลาง
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงาน กพ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปปช
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
13ฟอนต์แห่งชาติ
กรมพัฒนาชุมชน