พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศโครงการเปิดประสบการณ์หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานทำความสะอาดภายในเขตเทศบาลตำบลพันดอน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
จ้างซ่อมแซมรถฟอร์ด 4 ประตู ทะเบียน กจ.4829 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [03 ส.ค 2022]
จ้างบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเก็บ กวาด รักษาความสะอาดถนน ทางเท้าเขตพื้นที่ชุมชนบ้านนาหนองทุ่ม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพันดอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นายนนตรี บุดพรมมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ส.ค 2022]
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดและทำหมันสุนัข ? แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ส.ค 2022]
จ้างบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย เขตพื้นที่ชุมชนบ้านดอน ชุมชนบ้านน้ำฆ้องและชุมชนตลาดเมืองเก่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพันดอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นายมนตรี ธงภักดิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ส.ค 2022]
จ้างบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเก็บ กวาด รักษาความสะอาดถนน ทางเท้าเขตพื้นที่ชุมชนบ้านวาปี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพันดอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นายกมล ธงภักดิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ส.ค 2022]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร คสล.เพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ (ผู้สูงอายุ) (เบิกตัดปี 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [01 ส.ค 2022]
ซื้อพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม จำนวน 10 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ก.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
สายด่วนนายก โทร. 042-331-621

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
ถวายพระพร
AEC
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดอุดรธานี
ศาลปกครอง
กรมอาเซียน
สตง.
hotmail
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
รัฐบาลไทย
กรมบัญชีกลาง
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงาน กพ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปปช
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
13ฟอนต์แห่งชาติ
กรมพัฒนาชุมชน