พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม

     
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพันดอน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม(โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม) ณ หอประชุมเทศบาล

กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย

     

ตรวจติดตามการกำหนดจุดติดตั้งไปส่องสว่างในเขตเทศบาล

     

ตรวจสภาพพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการอุบัติภัยของชุมชน

     

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ระดับ AA

     

กองการศึกษาเข้าร่วมขอรับการประเมิน ขอรับรางวัล โครงการ 1 อำเภอ 1 ศพด.ฯ

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
สายด่วนนายก โทร. 042-331-621

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
ถวายพระพร
AEC
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดอุดรธานี
ศาลปกครอง
กรมอาเซียน
สตง.
hotmail
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
รัฐบาลไทย
กรมบัญชีกลาง
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงาน กพ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปปช
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
13ฟอนต์แห่งชาติ
กรมพัฒนาชุมชน