พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
สังคมสร้างสรรค์แบ่งปันให้คนพิการ จังหวัดอุดรธานี

     

จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๔

     

28 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพันดอน โดยมีรองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับ

     

ตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชนในเขต กรณีเกิดวาตภัย

      

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดอน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1

     
 
 

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานและปฏิบัติงาน

      

กิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning Day พันดอน พร้อมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

      

โครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

      

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
สายด่วนนายก โทร. 042-331-621

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
ถวายพระพร
AEC
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดอุดรธานี
ศาลปกครอง
กรมอาเซียน
สตง.
hotmail
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
รัฐบาลไทย
กรมบัญชีกลาง
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงาน กพ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปปช
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
13ฟอนต์แห่งชาติ
กรมพัฒนาชุมชน