พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้า แก่กลุ่มสตรี เทศบาลตำบลพันดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

สรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในระบบจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาากุมภวาปี

     

ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลพันดอน

     

วารสาร ทต.พันดอน 2564

     

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลพันดอน

     

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพันดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

     

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพันดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

     

ประกาศเทศบาลตำบลพันดอน รเื่อง การงดให้และงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ

     

รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
สายด่วนนายก โทร. 042-331-621

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
ถวายพระพร
AEC
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดอุดรธานี
ศาลปกครอง
กรมอาเซียน
สตง.
hotmail
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
รัฐบาลไทย
กรมบัญชีกลาง
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงาน กพ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปปช
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
13ฟอนต์แห่งชาติ
กรมพัฒนาชุมชน