พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลพันดอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

     

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

     

ประกาศตารางวงเงินงบประมาณราคากลางฯ โครงการวางท่อระบายน้ำฯ

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย (เบิกตัดปี ๒๕๖๔)

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.เดิม ฯ จำนวน ๓ โครงการ

     

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.เดิม โดยการเสริมผิวจราจรฯ จำนวน ๓ โครงก่าร

     

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการก่อสร้างฯ

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมฯ

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารฯ้ำใต้ดิน ระบบปิด จำนวน ๓ โครงการ

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
สายด่วนนายก โทร. 042-331-621

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
ถวายพระพร
AEC
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดอุดรธานี
ศาลปกครอง
กรมอาเซียน
สตง.
hotmail
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
รัฐบาลไทย
กรมบัญชีกลาง
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงาน กพ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปปช
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
13ฟอนต์แห่งชาติ
กรมพัฒนาชุมชน