พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
คลินิกหมอครอบครัวพันดอน

      https://www.facebook.com/PCCPANDON

โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี บ้านน้ำฆ้อง

      https://www.facebook.com/Anubanbannamkhong

โรงเรียนบ้านวาปี

      https://www.facebook.com/banwapischool/

เทศบาลตำบลกงพานพันดอน

     http://www.kongpanphandon.go.th/ 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี

     
 http://www.pwa.co.th/

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอกุมภวาปี

      https://www.dlt.go.th/site/udonthani/

ที่ทำการไปรษณีย์พันดอน

      http://www.thailandpostcode.com/Post_Office.php

สถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี

      http://www.kumphawapi.org/

โรงพยาบาลกุมภวาปี

      http://www.kumpawa-hosp.com/home/

12
 
 
 
 
 
สายด่วนนายก โทร. 042-331-621

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
ถวายพระพร
AEC
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดอุดรธานี
ศาลปกครอง
กรมอาเซียน
สตง.
hotmail
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
รัฐบาลไทย
กรมบัญชีกลาง
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงาน กพ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปปช
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
13ฟอนต์แห่งชาติ
กรมพัฒนาชุมชน