พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

     

รายงานผลการจัดจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

     

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑)

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

     

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

     

12 3 4
 
 
 
 
 
สายด่วนนายก โทร. 042-331-621

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
ถวายพระพร
AEC
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดอุดรธานี
ศาลปกครอง
กรมอาเซียน
สตง.
hotmail
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
รัฐบาลไทย
กรมบัญชีกลาง
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงาน กพ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปปช
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
13ฟอนต์แห่งชาติ
กรมพัฒนาชุมชน