พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

     

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      

แผนดำเนินงาน ประจำปี 2564

      

แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563

      

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 (6เดือน)

      

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบฯ2563

      

รายงานผลการใช้จ่ายเงินปี2563

      

12
 
 
 
 
 
สายด่วนนายก โทร. 042-331-621

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
ถวายพระพร
AEC
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดอุดรธานี
ศาลปกครอง
กรมอาเซียน
สตง.
hotmail
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
รัฐบาลไทย
กรมบัญชีกลาง
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงาน กพ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปปช
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
13ฟอนต์แห่งชาติ
กรมพัฒนาชุมชน