พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
แผนพพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565

     

แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2565

     

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับที่3)

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับที่2)

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่1)

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

      

แบบ ผ.01

      

แบบ ผ.02

      

12
 
 
 
 
 
สายด่วนนายก โทร. 042-331-621

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
ถวายพระพร
AEC
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดอุดรธานี
ศาลปกครอง
กรมอาเซียน
สตง.
hotmail
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
รัฐบาลไทย
กรมบัญชีกลาง
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงาน กพ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปปช
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
13ฟอนต์แห่งชาติ
กรมพัฒนาชุมชน