พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
รายงานการประชุมประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-พ.ศ.2565-วันที่-23-พฤษภาคม-2565

     

รายงานการประชุม.สภาเทศบาล-สมัยสามัญ-สมัยแรก-ครั้งที่-1-2565

     

รายงานการประชุมประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1-พ.ศ.-2564

     

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ก.ย.64

      

รายงานการประชุม.สภาเทศบาล-สมัยสามัญ-สมัยแรก-ครั้งที่-1-วันที่-4-มิ.ย.-64

      

รายงานการประชุม.สภาเทศบาล-ครั้งแรก-2564-กรณีเลือกตั้งใหม่-วันที่-31-พ.ค.-64

      

รายงาน-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-วันที่-25-สิงหาคม-2563

      

รายงานการประชุมประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1-พ.ศ.-2563-วันที่-30-พฤศจิกายน-2563

      

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพันดอนเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

     

12 3
 
 
 
 
 
สายด่วนนายก โทร. 042-331-621

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
ถวายพระพร
AEC
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดอุดรธานี
ศาลปกครอง
กรมอาเซียน
สตง.
hotmail
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
รัฐบาลไทย
กรมบัญชีกลาง
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงาน กพ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปปช
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
13ฟอนต์แห่งชาติ
กรมพัฒนาชุมชน