พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
โรคหลอดเลือดสมองแตก (อัมพฤกษ์ อัมพาต)

อ่านรายละเอียด

การลาของพนักงานเทศบาล

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ระเบียบข้อกฎหมายสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564

อ่านรายละเอียด

การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ระเบียบข้อกฎหมายสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมยายน - มิถุนายน 2564)

อ่านรายละเอียด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ระเบียบข้อกฎหมายสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม -มีนาคม 2564)

อ่านรายละเอียด

วินัยและการดำเนินการทางวินัย

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ระเบียบข้อกฎหมายสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

อ่านรายละเอียด

แนวทางการจัดการน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน

 แนวทางการจัดการน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน มี 4 ปัจจัย ได้แก่

อ่านรายละเอียด

สนามกีฬาอเนกประสงค์ส่วนตำบล

 สนามกีฬาอเนกประสงค์สนามหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องของสาขาเกษตรกรรม

อ่านรายละเอียด

สาระน่ารู้ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน


อ่านรายละเอียด

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี)

 

อ่านรายละเอียด

12 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
สายด่วนนายก โทร. 042-331-621

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
ถวายพระพร
AEC
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดอุดรธานี
ศาลปกครอง
กรมอาเซียน
สตง.
hotmail
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
รัฐบาลไทย
กรมบัญชีกลาง
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงาน กพ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปปช
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
13ฟอนต์แห่งชาติ
กรมพัฒนาชุมชน